विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१९दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सितम्बर १ - रविः

महारानाजयसिंहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २ - सोमः

कृकलासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ३ - मङ्गलः

उद्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ४ - बुधः

कर्कः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ५ - गुरुः

बकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ६ - शुक्रः

चटकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ७ - शनिः

कलायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ८ - रविः

केसरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ९ - सोमः

आम्रवृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १० - मङ्गलः

भ्रमरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ११ - बुधः

हंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १२ - गुरुः

क्षेपणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १३ - शुक्रः

आपणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १४ - शनिः

नक्षत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १५ - रविः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १६ - सोमः

बर्हम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १७ - मङ्गलः

सङ्केतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १८ - बुधः

वाताटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १९ - गुरुः

वानरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २० - शुक्रः

पार्श्वनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २१ - शनिः

वनमहिषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २२ - रविः

ताजमहल् प्यालेस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २३ - सोमः

इडली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २४ - मङ्गलः

विष्णुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २५ - बुधः

वृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २६ - गुरुः

आम्ष्टर्डाम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २७ - शुक्रः

चायसस्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २८ - शनिः

महालय अमावास्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २९ - रविः

शिवा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ३० - सोमः

गरबा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २९, २०२०; इदानीं समयः- ०५:२२ UTC