विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१९दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सेप्टेम्बर् १ - रविः

महारानाजयसिंहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २ - सोमः

कृकलासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३ - मङ्गलः

उद्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ४ - बुधः

कर्कः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ५ - गुरुः

बकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ६ - शुक्रः

चटकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ७ - शनिः

कलायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ८ - रविः

केसरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ९ - सोमः

आम्रवृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १० - मङ्गलः

भ्रमरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ११ - बुधः

हंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १२ - गुरुः

क्षेपणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १३ - शुक्रः

आपणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १४ - शनिः

नक्षत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १५ - रविः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १६ - सोमः

बर्हम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १७ - मङ्गलः

सङ्केतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १८ - बुधः

वाताटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १९ - गुरुः

वानरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २० - शुक्रः

पार्श्वनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २१ - शनिः

वनमहिषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २२ - रविः

ताजमहल् प्यालेस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २३ - सोमः

इडली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २४ - मङ्गलः

विष्णुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २५ - बुधः

वृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २६ - गुरुः

आम्ष्टर्डाम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २७ - शुक्रः

चायसस्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २८ - शनिः

महालय अमावास्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २९ - रविः

शिवा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३० - सोमः

गरबा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ११, २०२०; इदानीं समयः- १२:३२ UTC