विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च् १ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ११ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् २९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ३० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् ३१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् २३, २०२१; इदानीं समयः- ०७:५० UTC