प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, मई २२, २०१९; इदानीं समयः- ११:४१ UTC