दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - शनिः

तरणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - रविः

देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - सोमः

स्मृति इरानी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - मङ्गलः

आकाश


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - बुधः

रक्तदुर्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - गुरुः

नक्षत्रमीनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - शुक्रः

पतञ्जलि ऋषिः


view - edit - protected version

जून् ८ - शनिः

उद्धरणे दोषः : <ref> त्रुटिपूर्णं कूटम् (code); नामविहीनेषु सन्दर्भेषु सूचना अवश्यमेव दातव्या

अस्सिघाट् [वाराणसी]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - रविः

माध्वाचार्य:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - सोमः

रामकृष्ण:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - मङ्गलः

सुभाषचन्द्रवोस:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - बुधः

महात्मागान्धी:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - गुरुः

अशोकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - शुक्रः

हास्यति


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - शनिः

हिमालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - रविः

वीणा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - सोमः

दण्डदीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - मङ्गलः

कोल्लूरु मूकांबिका देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - बुधः

शङ्कराचार्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - गुरुः

चन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - शुक्रः

पिष्टक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - शनिः

ग्रीष्मः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - रविः

चषकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - सोमः

ययातिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - मङ्गलः

नौकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - बुधः

शिलीन्ध्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - गुरुः

पूगवृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - शुक्रः

पिच्छम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - शनिः

अङ्गमर्दनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - रविः

कलशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, एप्रिल् ४, २०२०; इदानीं समयः- ००:४५ UTC