प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च १ - मङ्गलः

गान्धारी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २ - बुधः

शङ्खः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३ - गुरुः

पर्णकीटाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ४ - शुक्रः

परिवहनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ५ - शनिः

स्नानमग्नौ हंसौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ६ - रविः

क्रीडारतः पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ७ - सोमः

पक्षिमेला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ८ - मङ्गलः

नकूलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ९ - बुधः

अरहन्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १० - गुरुः

लुम्बिनि-मध्ये अशोकस्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ११ - शुक्रः

लक्ष्मीविलासप्रासादः वडोदरा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १२ - शनिः

एलोरागुहायां शिवमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १३ - रविः

सारनाथस्य धामेक-स्तूपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १४ - सोमः

वन्यभल्लूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १५ - मङ्गलः

विशालबुद्धप्रतिमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १६ - बुधः

गान्धारे बुद्धगमनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १७ - गुरुः

सारनाथस्य चौखण्डी-स्तूपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १८ - शुक्रः

घटिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १९ - शनिः

धनुर्धरः रामः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २० - रविः

तडागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २१ - सोमः

ध्रुवस्य विष्णुभक्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २२ - मङ्गलः

तपुस्सः, बल्लिकश्च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २३ - बुधः

क्रान्तिस्थले प्रधानमन्त्रिमोदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २४ - गुरुः

थैलैण्डदेशे अशोकस्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २५ - शुक्रः

तमिळलिपिः, तञ्जावूर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २६ - शनिः

कृष्णद्वारा कालियादमनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २७ - रविः

अक्षोटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २८ - सोमः

प्रयोगशालायां प्रयोगाय मेध्य-वानरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २९ - मङ्गलः

शान्ति-स्तूपः, लदाख


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३० - बुधः

आभूषितः कृष्णः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३१ - गुरुः

कृष्णद्राक्षागुच्छः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य मङ्गलवासरः, अक्तूबर २२, २०१९; इदानीं समयः- १४:२१ UTC