दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - बुधः

चन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २ - गुरुः

ब्राह्मी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३ - शुक्रः

पर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ४ - शनिः

सूर्यास्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ५ - रविः

शङ्खाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ६ - सोमः

केदार


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ७ - मङ्गलः

नादस्वरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ८ - बुधः

टेलिटब्बीस् [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ९ - गुरुः

घण्टा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १० - शुक्रः

धीवर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ११ - शनिः

वाहनानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १२ - रविः

सहोदराः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १३ - सोमः

वि.वि.एस्.लक्ष्मण्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १४ - मङ्गलः

मरीचम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १५ - बुधः

कोआल


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १६ - गुरुः

लास् आंजलिस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १७ - शुक्रः

उलूखलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १८ - शनिः

वृष्टि:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १९ - रविः

उपनयनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २० - सोमः

अजा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २१ - मङ्गलः

पाकशाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २२ - बुधः

हरिद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २३ - गुरुः

दूरदर्शनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २४ - शुक्रः

अश्वत्थवृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २५ - शनिः

गरुडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २६ - रविः

मषी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २७ - सोमः

पिच्छकन्दुक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २८ - मङ्गलः

दादा साहेब फाळके


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २९ - बुधः

नागवल्लीपत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३० - गुरुः

यानचीटिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३१ - शुक्रः

निद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- ०६:२४ UTC