विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट् २०१९

(विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
आगस्ट् १ - गुरुः

पीकस् अवोकेरा (जपान्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २ - शुक्रः

समीकरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३ - शनिः

चाणक्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ४ - रविः

गृह प्रवेशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ५ - सोमः

समुद्रतीर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ६ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ७ - बुधः

सुषमा स्वराज


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ८ - गुरुः

अध्यापकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ९ - शुक्रः

सूर्यकान्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १० - शनिः

हेडतले देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ११ - रविः

वृष्टिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १२ - सोमः

प्रयाणिकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १३ - मङ्गलः

मिश्रकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १४ - बुधः

कदलीफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १५ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १६ - शुक्रः

विमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १७ - शनिः

खाद्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १८ - रविः

संस्कृतभारती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १९ - सोमः

पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २० - मङ्गलः

भूटान


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २१ - बुधः

गृधाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २२ - गुरुः

दूरदर्शकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २३ - शुक्रः

द्राक्षाफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २४ - शनिः

बकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २५ - रविः

दाडिमफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २६ - सोमः

शल्यकण्ठः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २७ - मङ्गलः

अश्वशकटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २८ - बुधः

जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २९ - गुरुः

वृकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३० - शुक्रः

मीनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३१ - शनिः

वराङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, मे २७, २०२०; इदानीं समयः- ००:०६ UTC