प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट् २०१९

(विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - गुरुः

पीकस् अवोकेरा (जपान्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ११ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ३० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ३१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जुलाई १७, २०१९; इदानीं समयः- ०१:२७ UTC