विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०२१दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवम्बर १ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ११ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ३० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:१८ UTC