विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०१६दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवेम्बर् १ - मङ्गलः

सुडान-देशे राममन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २ - बुधः

अमरनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३ - गुरुः

भोजनान्वेषणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ४ - शुक्रः

छालियार-नदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ५ - शनिः

पहलग्रामः, अमरनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ६ - रविः

चिल्लः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ७ - सोमः

सरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ८ - मङ्गलः

जलप्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ९ - बुधः

नदीसङ्गमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १० - गुरुः

गृध्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ११ - शुक्रः

विरङ्गि जलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १२ - शनिः

पीतमत्स्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १३ - रविः

नौगृहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १४ - सोमः

जलविहारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १५ - मङ्गलः

वाराणसी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १६ - बुधः

काश्याः प्रातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १७ - गुरुः

लक्ष्यद्वीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १८ - शुक्रः

सायङ्कालदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १९ - शनिः

पुष्पमयः तडागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २० - रविः

ब्रह्मगुप्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २१ - सोमः

भगवान् बुद्धः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २२ - मङ्गलः

माइसनर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २३ - बुधः

अश्वाभ्यां कृषिकार्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २४ - गुरुः

शक्यम् एतत्?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २५ - शुक्रः

कूर्मस्य जन्म


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २६ - शनिः

त्वामेव पश्यति


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २७ - रविः

वायुयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २८ - सोमः

तैलपस्य शरीरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २९ - मङ्गलः

शुभ्रं वातावरणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३० - बुधः

तैलपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०२:३० UTC