प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०१७दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फरवरी १ - बुधः

बिरला-मन्दिरम् भोपाल


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २ - गुरुः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ३ - शुक्रः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ४ - शनिः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ५ - रविः

कैलाशपर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ६ - सोमः

रामदोलिका (ऋषिकेशः)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ७ - मङ्गलः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ८ - बुधः

कथकलि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ९ - गुरुः

योगपीत्, मायापूर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १० - शुक्रः

चित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी ११ - शनिः

वायुगोलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १२ - रविः

वृक्षमर्कटिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १३ - सोमः

कृषी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १४ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १५ - बुधः

अग्निशस्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १६ - गुरुः

गजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १७ - शुक्रः

तुलसी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १८ - शनिः

शङ्खाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी १९ - रविः

अनासफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २० - सोमः

पर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २१ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २२ - बुधः

कृपालुमहाराजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २३ - गुरुः

कृपालुमहाराजः


ā view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २४ - शुक्रः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २५ - शनिः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २६ - रविः

मत्स्याः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २७ - सोमः

भीम धर्मराजयोः मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फरवरी २८ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, दिसम्बर ९, २०१९; इदानीं समयः- ०४:०४ UTC