विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सितम्बर १ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ११ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर १९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर २९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सितम्बर ३० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २२, २०२०; इदानीं समयः- १९:२९ UTC