विकिपीडिया:Picture of the day/एप्रिल् २०२२दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
एप्रिल् १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०७:३४ UTC