दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अप्रैल १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २९, २०२०; इदानीं समयः- ०५:३० UTC