प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - शनिः

गगनलम्फनम्

साहसिकेन चालकेन प्रदर्श्यमाना यानक्रीडा

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २ - रविः

विस्फोटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३ - सोमः

युद्धप्राग्-सज्जता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ४ - मङ्गलः

विद्युत्प्रभाLightning strike jan 2007.jpg view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ५ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ६ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ७ - शुक्रः

नीलह्रदः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ८ - शनिः

जलप्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ९ - रविः

तटीयं नगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १० - सोमः

नदीसमुद्रयोः सङ्गमस्थलम्

हेराल्ट् नद्याः सङ्गमस्थलम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १३ - गुरुः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १५ - शनिः

प्रकृतिवैभवम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १६ - रविः

भारतीयराष्ट्रध्वजानाम् इतिहासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १७ - सोमः

अग्निशस्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १८ - मङ्गलः

धावमानः अश्वः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १९ - बुधः

सर्पः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २० - गुरुः

श्री सुब्रह्मण्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २१ - शुक्रः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २२ - शनिः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २३ - रविः

डा अब्दुल् कलाम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २४ - सोमः

कैलासनाथस्य मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २५ - मङ्गलः

नारायणीमन्दिरम् (श्रीपुरम्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २६ - बुधः

बाष्पस्थाली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २७ - गुरुः

चित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २८ - शुक्रः

जलाशयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २९ - शनिः

सूच्यग्रस्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३० - रविः

वृक्षमर्कटिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३१ - सोमः

द्विवर्णपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, दिसम्बर १२, २०१९; इदानीं समयः- १२:०२ UTC