दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ११ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् १९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् २९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ३० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०७:५२ UTC