दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलाई १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०८:०३ UTC