दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ११ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त १९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त २९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ३० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अगस्त ३१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०७:१९ UTC