विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
आगस्ट् १ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ११ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०७:४६ UTC