दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - मङ्गलः

अजगरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - बुधः

वृहस्पतिग्रहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - गुरुः

अध्यङ्गुली-विशिष्टस्य रोगिणः हस्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - शुक्रः

चन्द्रलोकात् पृथ्वी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - शनिः

भारतस्य कृत्रिमोपग्रहः (PSLV)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - रविः

वनाधिपतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - सोमः

साहसिकवाहनचालनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - मङ्गलः

सामुद्रिकशैवालम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - बुधः

कर्णटक-उच्चन्यायालयः, बेङ्गळूरु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - गुरुः

रक्तकर्कटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - शुक्रः

श्रीमारि-अम्मा-मन्दिरस्य गोपुरम्, सिङ्गापुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - शनिः

सैबेरियादेशीय-हरिणस्य शिरोस्थि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - रविः

ह्रदमध्ये द्वीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - सोमः

मकरावलोकनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - मङ्गलः

ममि-रूपेण स्थापितस्य पुरुषस्य शिरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - बुधः

माधुरी मक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - गुरुः

श्येनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - शुक्रः

राजसङ्गीत-महाविद्यालयः, लण्डन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - शनिः

'डालिया'पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - रविः

चन्द्रालोके प्रथम-मानवपदचिह्नम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - सोमः

भेकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - मङ्गलः

जलपातः, टेण्डन्, फ्रान्स्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - बुधः

सस्यविशेषः

सस्योद्यानम्, जर्मनी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - गुरुः

ओलिम्पिक्-उद्यानम्

मुनिच्, जर्मनी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - शुक्रः

वायुदेवस्य मन्दिरम्

तुलुम्, मेक्सिको

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - शनिः

अपूर्वः मेघः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - रविः

पक्षिविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - सोमः

वर्तुलसोपानानि

वाटिकन्-सङ्ग्रहालयः, रोम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - मङ्गलः

शिलाकृतिः

पूर्वद्वीपः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - बुधः

अन्तरङ्गम्

भूमेः अन्तः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - गुरुः

हिमाकृतिः

द्वीपविशेषे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, जुलै १३, २०२०; इदानीं समयः- ०७:३५ UTC