विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०१४दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
आगस्ट् १ - शुक्रः

लोहस्तम्भः

एफिल् टवर्, पेरीस्, फ्रान्स्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २ - शनिः

अग्निक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३ - रविः

दीपविशेषः

प्लास्माल्याम्स्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ४ - सोमः

मनोमोहकः जलपातः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ५ - मङ्गलः

स्ट्रिक्लेण्ड्-जलपातः

अस्मानिय, आस्ट्रेलिया

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ६ - बुधः

वज्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ७ - गुरुः

ए आर् पि २७३

वियद्गङ्गाः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ८ - शुक्रः

वानरविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ९ - शनिः

विस्फोटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १० - रविः

व्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ११ - सोमः

नारिकेलराशिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १२ - मङ्गलः

वेस्ट्मिनिस्टर्-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १३ - बुधः

भारतीयसेना

रणाङ्गणे भारतीयसेनायाः टि-७२ ट्याङ्क्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १४ - गुरुः

भारतीयवायुसेनायाः योद्धा [[Image:|250px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १५ - शुक्रः

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस

सुभाषचन्द्रस्य आजाद-हिन्द-सेनावलोकनम्- १९४०

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १६ - शनिः

गगनचुम्बिभारतसेना [[Image:|400px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १७ - रविः

भगत सिंह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १८ - सोमः

मकरशावकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १९ - मङ्गलः

गोधूलिसमयः

गोधूलिसमये मनोरमा सूर्यरश्मिच्छटा

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २० - बुधः

भूवाकाशः

नैसर्गिकं धरातलम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २१ - गुरुः

शिशोः क्रन्दनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २२ - शुक्रः

अस्त्युत्तरस्यां दिशि...

नगाधिराजः हिमालयः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २३ - शनिः

मूषिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २४ - रविः

हिमवाहस्य गलनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २५ - सोमः

चित्रमत्सः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २६ - मङ्गलः

गीजा पीरामिड्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २७ - बुधः

चारुशिल्पकला

जैसलमेरमण्डले (राजस्थानराज्यम्) स्थितस्य प्रासादस्य गात्रे विद्यमाना शिल्पकला

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २८ - गुरुः

करभः

मरुभूमौ शोभमानः करभः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २९ - शुक्रः

विघ्नविनायकः

एशियन् सिविलैसेशन् सङ्ग्रहालये विद्यमाना मूर्तिः (सिङ्गापुरदेशः)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३० - शनिः

सङ्गीताराधना

कच्छभूमौ सङ्गीतोत्सवः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ३१ - रविः

शिखी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, जुलै १३, २०२०; इदानीं समयः- १४:३२ UTC