प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मई १ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ११ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, सितम्बर १५, २०१९; इदानीं समयः- ०९:४३ UTC