दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ११ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, एप्रिल् १५, २०२१; इदानीं समयः- ०१:१२ UTC