प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून १ - रविः

कुसुमावृतं गेहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २ - सोमः

लक्षद्वीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ३ - मङ्गलः

मुम्बई-पुणेमार्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ४ - बुधः

जवाहरलालनेह्रु-नौस्थानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ५ - गुरुः

पक्षिविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ६ - शुक्रः

शङ्खयुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ७ - शनिः

बौद्धमूर्तयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ८ - रविः

पेङ्ग्विन्-महाकुटूम्बः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ९ - सोमः

नयनमनोहरं कुसुमम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १० - मङ्गलः

हिममणिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ११ - बुधः

कुसुमान्तर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १२ - गुरुः

बेञ्जमिन् फ्रान्क्लिन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १३ - शुक्रः

उष्णजलोत्सः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १४ - शनिः

पक्षिविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १५ - रविः

ताराचन्दः पुत्रौ च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १६ - सोमः

अनुरक्तोहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १७ - मङ्गलः

सूर्यकान्तिपुष्पस्य आन्तर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १८ - बुधः

वर्णमयं गृञ्जकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून १९ - गुरुः

निवासहीनः कश्चन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २० - शुक्रः

पङ्कनृत्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २१ - शनिः

पियानोवाद्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २२ - रविः

पर्णस्य अस्थिपञ्जरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २३ - सोमः

कुसुमोपरि कीटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २४ - मङ्गलः

पत्रोपरि पतङ्गविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २५ - बुधः

कुक्कुटाधिपतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २६ - गुरुः

किं फलमपेक्षितम् ?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २७ - शुक्रः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २८ - शनिः

रास्बेरिफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून २९ - रविः

अङ्कुरद्वयम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून ३० - सोमः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- २१:५६ UTC