विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट् २०१८

(विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०१७ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - बुधः

श्री स्वामि नारायण मंदिरं, भावनगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २ - गुरुः

व्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ४ - शनिः

अटल बिहारी वाजपेयी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ५ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ६ - सोमः

नगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ७ - मङ्गलः

मल्लक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ८ - बुधः

पादूकृत्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ९ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १० - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ११ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १२ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १३ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १४ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १५ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १६ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १७ - शुक्रः

प्लूटो-ग्रहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १८ - शनिः

तृणमणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १९ - रविः

कार्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २० - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २१ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २२ - बुधः

चित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २३ - गुरुः

सूर्यकान्ति


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २४ - शुक्रः

परीक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २५ - शनिः

द्वार


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २६ - रविः

हिम


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २७ - सोमः

गौतमबुद्धः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २८ - मङ्गलः

तैलप्रदीप


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २९ - बुधः

सौत्रिक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३० - गुरुः

कीट


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३१ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०७:२८ UTC