विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०१९दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च् १ - शुक्रः

कृषीवलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २ - शनिः

भारतदेशस्य मानचित्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ४ - सोमः

महाशिवरात्रिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ५ - मङ्गलः

कलायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ६ - बुधः

चिकित्सा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ७ - गुरुः

पुस्तकालय


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ८ - शुक्रः

दोलायाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ९ - शनिः

लाओस


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १० - रविः

अम्लिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ११ - सोमः

मधुमक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १३ - बुधः

मालाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १४ - गुरुः

वेणुवाद्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १५ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १६ - शनिः

कृष्णसारहरिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १७ - रविः

धन्वंतरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १८ - सोमः

निर्वाचनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १९ - मङ्गलः

रास्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २० - बुधः

द्विचक्रिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २१ - गुरुः

तिम्मक्क


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २२ - शुक्रः

उपग्रह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २३ - शनिः

असमिया


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २४ - रविः

मषी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २५ - सोमः

सिक्किमराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २६ - मङ्गलः

शतफलिन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २७ - बुधः

स्वाति तिरुनाल् संगीत विद्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २८ - गुरुः

गन्धवर्तिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २९ - शुक्रः

पादुकाकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३० - शनिः

घण्टा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३१ - रविः

छत्रपतिशिवाजिमहाराज-वस्तुसङ्ग्रहालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०२:१४ UTC