दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - गुरुः

आम्रफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ५ - सोमः

पहलगांव


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ९ - शुक्रः

श्वेतमयूरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - शनिः

केप पेटर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - रविः

कोस्टगार्टर्-सर्पः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - सोमः

सङ्गणकक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - मङ्गलः

जलदानवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - बुधः

क्रीडोत्साहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - गुरुः

दृश्यचित्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - शुक्रः

बिसक्टस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - शनिः

मत्स्यपरिवारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - रविः

कस्य हस्ते पतिष्यति?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - सोमः

हेरोन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - मङ्गलः

भोजनकालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - बुधः

आकाशप्रकाशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - गुरुः

पर्सिमोन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - शुक्रः

जलपातस्य सौन्दर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - शनिः

चन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - रविः

फेन्सीङ्गक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - सोमः

जीर्णग्रन्थालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - मङ्गलः

मधुमक्षिकापालनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - बुधः

मक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - गुरुः

कर्कः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - शुक्रः

सेलेमेन्डर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, जून् ४, २०२०; इदानीं समयः- १९:०६ UTC