विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०२१दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सेप्टेम्बर् १ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ११ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् १९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ३० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०७:५७ UTC