विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०२१दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०८:५४ UTC