विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१५दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - गुरुः

सूर्यकिरणाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २ - शुक्रः

साबरमति-आश्रमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३ - शनिः

आवर्तिनी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ४ - रविः

हिमकुटीरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ५ - सोमः

ट्यूलिप्स्-पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ६ - मङ्गलः

तुषारराशिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ७ - बुधः

निर्झरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ८ - गुरुः

श्रीरामकृष्णपरमहंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ९ - शुक्रः

अरण्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १० - शनिः

लोटस् मन्दिरम्, नव देहली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ११ - रविः

मेक्सिको देशस्य ग्रन्थालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १२ - सोमः

गजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १३ - मङ्गलः

भीमधर्मराजयोः मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १४ - बुधः

दुर्गा देवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १५ - गुरुः

देवीमन्दिरम्, खाजुरहो


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १६ - शुक्रः

दाडिमीफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १७ - शनिः

सेवन्तिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १८ - रविः

छातिक्रा देवी, वृन्दावनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १९ - सोमः

पूर्णिमा चन्द्रिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २० - मङ्गलः

राजप्रासाद उज्ज्वालनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २१ - बुधः

सरस्वती देवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २२ - गुरुः

महिषासुरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २३ - शुक्रः

दुर्गा प्रतिमा, कोल्कत्ता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २४ - शनिः

मैसूरु प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २५ - रविः

अनासफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २६ - सोमः

पेङ्विन्-पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २७ - मङ्गलः

शिलावैचित्र्यम् !


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २८ - बुधः

पक्षिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २९ - गुरुः

अग्निशस्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३० - शुक्रः

मरुभूमिःCaesio te view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३१ - शनिः

ग्रहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, फरवरी १९, २०२०; इदानीं समयः- १८:५४ UTC