दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मई १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०८:५४ UTC