विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०१७दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवम्बर १ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ३ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ४ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ५ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ६ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ७ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ८ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ९ - गुरुः


view - edit - protected version

नवम्बर १० - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ११ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १२ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १३ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १४ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १५ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १६ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १७ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १८ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १९ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २० - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २१ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २२ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २३ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २४ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २५ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २६ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २७ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २८ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २९ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ३० - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०७:३२ UTC