विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०१७दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवेम्बर् १ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ४ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ५ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ६ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ७ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ८ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ९ - गुरुः


view - edit - protected version

नवेम्बर् १० - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ११ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १२ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १३ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १४ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १५ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १६ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १७ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १८ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १९ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २० - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २१ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २२ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २३ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २४ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २५ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २६ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २७ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २८ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २९ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३० - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ००:१२ UTC