दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०७:२१ UTC