विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१९

(विकिपीडिया:Picture of the day/अक्तूबर २०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्टोबर् १ - मङ्गलः

लदाख


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २ - बुधः

मोहनदासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३ - गुरुः

रथयात्रा - जगन्नाथपुरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ४ - शुक्रः

केदारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ५ - शनिः

देवी सरस्वती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ६ - रविः

तर्णकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ७ - सोमः

समुद्रमन्थन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ८ - मङ्गलः

जलयन्त्र


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ९ - बुधः

मृदङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १० - गुरुः

सौदामिनी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ११ - शुक्रः

शुण्ठी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १२ - शनिः

तैलदीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १३ - रविः

कुस्तुम्बुरु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १४ - सोमः

विद्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १५ - मङ्गलः

पेषणशिला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १६ - बुधः

हिमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १७ - गुरुः

महाबलिपुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १८ - शुक्रः

बालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १९ - शनिः

फलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २० - रविः

नगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २१ - सोमः

नागवल्ली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २२ - मङ्गलः

यात्रिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २३ - बुधः

शिवनसमुद्रजलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २४ - गुरुः

नारिकेलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २५ - शुक्रः

चुल्ली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २६ - शनिः

शीतलं


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २७ - रविः

नारी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २८ - सोमः

अग्निशामक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २९ - मङ्गलः

प्लास्टिक मालिन्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३० - बुधः

कदरी गोपालनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३१ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, मे २४, २०२०; इदानीं समयः- २३:३३ UTC