प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट् २०१९

(विकिपीडिया:Picture of the day/अगस्त २०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - गुरुः

पीकस् अवोकेरा (जपान्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २ - शुक्रः

समीकरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३ - शनिः

चाणक्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ४ - रविः

गृह प्रवेशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ५ - सोमः

समुद्रतीर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ६ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ७ - बुधः

सुषमा स्वराज


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ८ - गुरुः

अध्यापकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ९ - शुक्रः

सूर्यकान्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १० - शनिः

हेडतले देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ११ - रविः

वृष्टिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १२ - सोमः

प्रयाणिकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १३ - मङ्गलः

मिश्रकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १४ - बुधः

कदलीफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १५ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १६ - शुक्रः

विमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १७ - शनिः

खाद्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १८ - रविः

संस्कृतभारती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १९ - सोमः

पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २० - मङ्गलः

भूटान


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २१ - बुधः

गृधाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २२ - गुरुः

दूरदर्शकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २३ - शुक्रः

द्राक्षाफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २४ - शनिः

बकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २५ - रविः

दाडिमफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २६ - सोमः

शल्यकण्ठः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २७ - मङ्गलः

अश्वशकटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २८ - बुधः

जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २९ - गुरुः

वृकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३० - शुक्रः

मीनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३१ - शनिः

वराङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, सितम्बर १८, २०१९; इदानीं समयः- २०:२३ UTC