विकिपीडिया:Picture of the day/एप्रिल् २०१९

(विकिपीडिया:Picture of the day/अप्रैल २०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अप्रैल १ - सोमः

आम्रफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २ - मङ्गलः

देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३ - बुधः

मुंबई-पुणे द्रुतगतीमार्ग


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ४ - गुरुः

धवलः मीनरङ्कः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ५ - शुक्रः

रूप्यकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ६ - शनिः

संस्कृतम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ७ - रविः

मेट्रो


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ८ - सोमः

चाकलेहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ९ - मङ्गलः

चक्रानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १० - बुधः

गरुड


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ११ - गुरुः

धवलः मीनरङ्कः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १८ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १९ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २० - शनिः

शङ्खपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २१ - रविः

प्राचिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २२ - सोमः

वराङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २३ - मङ्गलः

पाटलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २४ - बुधः

इन्द्रधनुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २५ - गुरुः

छत्त्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २६ - शुक्रः

गजाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २७ - शनिः

द्राक्षाफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २८ - रविः

सहस्त्रपत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २९ - सोमः

मधुकर्कटी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३० - मङ्गलः

मण्डूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, फरवरी १६, २०२०; इदानीं समयः- १८:३४ UTC