विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०१९

(विकिपीडिया:Picture of the day/नवम्बर २०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवेम्बर् १ - शुक्रः

कर्णाटकस्य राज्योत्सवम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २ - शनिः

अर्चकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३ - रविः

काननम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ४ - सोमः

तम्बूरवाद्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ५ - मङ्गलः

भूपटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ६ - बुधः

पुष्पवनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ७ - गुरुः

च मू कृष्ण शास्त्री


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ८ - शुक्रः

चित्रकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ९ - शनिः

शीतकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १० - रविः

अयोध्यानगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ११ - सोमः

नवग्रहाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १२ - मङ्गलः

मासपत्रिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १३ - बुधः

कार्त्तिकपूर्णिमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १४ - गुरुः

परिवार:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १५ - शुक्रः

सीताफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १६ - शनिः

यज्ञः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १७ - रविः

दार्वाघाटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १८ - सोमः

जगद्गुरु श्री भारतीतीर्थ स्वामिनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १९ - मङ्गलः

सौरव्यूहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २० - बुधः

भारतीयवायुसेना


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २१ - गुरुः

नारिकेलतैलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २२ - शुक्रः

शुनकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २३ - शनिः

आमलकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २४ - रविः

चलच्चित्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २५ - सोमः

छत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २६ - मङ्गलः

लोकयानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २७ - बुधः

गावः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २८ - गुरुः

ब्रहोत्सवम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २९ - शुक्रः

भारतीयसंसत्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३० - शनिः

जाती पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जुलै १५, २०२०; इदानीं समयः- ०५:१८ UTC